ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening the Capacities of the Postal Agency» με δικαιούχο χώρα τη π.Γ.Δ.Μ.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με την εποπτεία των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή να έχουν συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
  • Πτυχίο πανεπιστημίου Διοίκησης, Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικών.
  • Ελάχιστη τριετής εμπειρία σε υπηρεσίες εποπτείας των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί

  • Προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης/συμμετοχής ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη ή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 18 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Οκτώβριο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι τα Σκόπια.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 118,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.