Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη ασχολείται ενεργά με την εφαρμογή ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (πχ Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020). Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περιορισμένο αριθμό ενδιαφερομένων. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα εξωστρεφές δυναμικό περιβάλλον και να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις σύνταξης, κατάθεσης και διαχείρισης προτάσεων και προγραμμάτων ευρωπαϊκού επιπέδου.

Πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα προσόντα:

   • 1) Απόφοιτος σχολής νομικών, οικονομικών, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
   • 2) Πολύ καλή γνώση και ενδιαφέρον για τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευρωπαϊκές πολιτικές
   • 3) Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και του MS Office
   • 4) Πολύ καλή γνώση διαδικτυακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Θα κληθούν να διεκπεραιώσουν τις ακόλουθες ενδεικτικά εργασίες:

   • α) Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων
   • β) Διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
   • γ) Μετάφραση κειμένων από Ελληνικά σε Αγγλικά ή αντιστρόφως
   • δ) Προώθηση των δράσεων του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
   • ε) Υποστήριξη στη διαχείριση των τρεχόντων προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ
   • στ) Συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού υλικού σε θέματα της ΕΕ
   • ζ) Συμβολή στη συγγραφή παραδοτέων

Η πρακτική άσκηση, για την οποία καταρχήν δεν προβλέπεται αμοιβή, θα έχει διάρκεια 6 μηνών, με εβδομαδιαία φυσική παρουσία 18 ωρών στο ΚΔΕΟΔ. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, και υπό την προϋπόθεση ότι ο ασκούμενος έχει διεκπεραιώσει όλα τα καθήκοντά του θα του παρέχεται σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass μέχρι την 18η Μαίου 2018 στο [email protected] (υπόψη κ Μ. Παπανικολάου).