ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ έχει υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening capacities of the Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision in Georgia» με δικαιούχο χώρα τη Γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
 • Να είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με την εποπτεία των Ορκωτών Ελεγκτών ή σε άλλους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
 • Να κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου Νομικής, Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Να διαθέτει

 • Ελάχιστη πενταετή εργασιακή εμπειρία σε τομέα σχετικό με τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς
 • Συγκριτική γνώση του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου σχετικά με Εκπαίδευση Ορκωτών Ελεγκτών, Ανάλυση Θεσμικού Πλαισίου για τους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς της Γεωργίας, Υποβοήθηση Ορκωτού Ελέγχου Επιχειρήσεων στη Γεωργία
 • Γνώση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων
 • Άριστη γνώση πληροφορικής
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Εμπειρία σε Διαχείριση Έργων (Project Management)
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, προτεραιοτήτων και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Προηγούμενη εμπειρία με χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.
 • Καλές εκπαιδευτικές, επικοινωνιακές και συμβουλευτικές δεξιότητες.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 21 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Αύγουστο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι η Τιφλίδα/Γεωργία.
Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 148,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Τρίτη 8 Μαΐου 2018.