ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Support to strengthening fight against Trafficking in Human Beings» με δικαιούχο χώρα τη Σερβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

 • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
 • Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή να έχουν συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
 • Πτυχίο πανεπιστημίου Νομικής, Εγκληματολογίας ή Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, ή, ελλείψει αυτών, επιπρόσθετη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι ετών σε αστυνομική αρχή σε σχέση με τα παρακάτω.
 • 10 χρόνια προϋπηρεσίας σε τομέα σχετικό με την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.
 • Εμπειρία σε τμήματα/μονάδες που έχουν σχέση με Υποθέσεις Εσωτερικών (Home Affairs).
 • Κατ` ελάχιστον επτά χρόνια εμπειρίας στον τομέα του συντονισμού εθνικών δράσεων και διατομεακών δραστηριοτήτων σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία θυμάτων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση Πληροφορικής (MS OFFICE)

Επιθυμητά προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία ως RTA ή εμπειρογνώμονας σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα στον τομέα της Εμπορίας Ανθρώπων.
 • Εμπειρία σε συνεργασία με εισαγγελικές αρχές.
 • Εμπειρία στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Δημοσιευμένα άρθρα στον τομέα της Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις αστυνομικές διαδικασίες ή παρόμοια.
 • Εμπειρία στη διαμόρφωση νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Μάιο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Βελιγράδι.
Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 103,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected], μέχρι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.