ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova» με δικαιούχο χώρα τη Μολδαβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με την Αστυνομία ή άλλους φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή να έχουν συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
  • Πτυχίο πανεπιστημίου νομικής, εγκληματολογίας ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
  • Ελλείψει των ανωτέρω, επιπρόσθετη εξαετή εμπειρία σε αστυνομική αρχή.
  • 10 χρόνια προϋπηρεσίας σε αστυνομική αρχή.
  • Εμπειρία σε τμήματα/μονάδες που έχουν σχέση με Υποθέσεις Εσωτερικών (Home Affairs).
  • Να διαθέτει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί

  • Προηγούμενη εμπειρία σε Τμήμα Εκπαίδευσης Αστυνομίας.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη ή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Μάιο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Κισινάου.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 104,25 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.