ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova» με δικαιούχο χώρα τη Μολδαβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά εμπειρογνώμονες, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με την Αστυνομία ή άλλους φορείς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή να έχουν συνταξιοδοτηθεί από αυτές τις υπηρεσίες την τελευταία τριετία.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον πανεπιστημιακό τίτλο νομικών σπουδών, ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
  • Ελλείψει της παραπάνω πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να έχουν επιπρόσθετη τριετή εμπειρία σε ζητήματα διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας ή αστυνομικής εκπαίδευσης.
  • Να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν:

  • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε σχεδιασμό και διαχείριση παρόμοιων προγραμμάτων.

Οι εμπειρογνώμονες θα μετακινούνται στο Κισινάου για σύντομα χρονικά διαστήματα. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 24 μηνών με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Μάιο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού.

Οι εμπειρογνώμονες θα αμείβονται με 350 ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας τους στο Κισινάου και θα λαμβάνουν επιπλέον 139 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής. Το πρόγραμμα επίσης καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018.