ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening of the institutional capacities of the National bank of Serbia (NBS) in the process of EU accession» με δικαιούχο χώρα τη Σερβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Ο RTA δύναται να είναι σε ενεργή υπηρεσία ή να έχει συνταξιοδοτηθεί από την υπηρεσία του το αργότερο τρία έτη πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  • Να διαθέτει τουλάχιστον πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, κατά προτίμηση στο αντικείμενο των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικής ή νομικής.
  • Να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των κεντρικών τραπεζών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
  • Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Θα συνεκτιμηθεί

  • Εμπειρία στις δραστηριότητες ανάπτυξης θεσμών (institution building) σε θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη ή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικής ακεραιότητας (integrity strategy) ή σχεδίου ακεραιότητας (integrity plan) για τους υπαλλήλους των κεντρικών τραπεζών.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 24 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Μάιο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι το Βελιγράδι.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 118,5 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.