ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening of the institutional capacities of the National bank of Serbia (NBS) in the process of EU accession» με δικαιούχο χώρα τη Σερβία.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητά εμπειρογνώμονες, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, κατά προτίμηση στο αντικείμενο των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, τραπεζικής ή νομικής.
  • Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των κεντρικών τραπεζών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
  • Να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν:

  • Εμπειρία στις δραστηριότητες ανάπτυξης θεσμών (institution building) σε θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη ή οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικής ακεραιότητας (integrity strategy) ή σχεδίου ακεραιότητας (integrity plan) για τους υπαλλήλους των κεντρικών τραπεζών.

Οι εμπειρογνώμονες θα μετακινούνται στο Βελιγράδι για σύντομα χρονικά διαστήματα. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 24 μηνών με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας τον Μάιο του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού.

Οι εμπειρογνώμονες θα αμείβονται με 350 ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας τους στο Βελιγράδι και θα λαμβάνουν επιπλέον 158 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής. Το πρόγραμμα επίσης καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.