Διαγωνισμός για την παροχή προς το ΚΔΕΟΔ υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της συνημμένης διακήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2017) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]

ΤΕΥΔ συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου