Πρόσκληση υποβολής προσφορών 1/2017 για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2017, εκτιμώμενης ποσότητας δέκα (10) τόνων, προϋπολογισθείσας αξίας 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια επιπλέον ποσότητας δύο (2) τόνων προϋπολογισθείσας αξίας 2.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (1/2017) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]