Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning «Strengthening the capacities for effective implementation of the acquis in the field of nature protection» με δικαιούχο χώρα την πΓΔΜ (Fyrom).
Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα, ο οποίος πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

  • Να είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι δημόσιος υπάλληλος ή ΙΔΑΧ του δημοσίου σε δομή που σχετίζεται με ευρωπαϊκά θέματα προστασίας της φύσης
  • Να διαθέτει τουλάχιστον πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, κατά προτίμηση στο αντικείμενο του περιβαλλοντικού δικαίου ή γενικότερα προστασίας της φύσης, ή (εναλλακτικά) να διαθέτει ισοδύναμη 10ετή επαγγελματική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση
  • Να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε διοικητική θέση κράτους μέλους της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος με έμφαση σε Ευρωπαϊκά θέματα προστασίας της φύσης
  • Να διαθέτει επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ο εμπειρογνώμονας θα απασχοληθεί για 21 μήνες με εκτιμώμενη έναρξη εργασίας το Σεπτέμβριο 2017, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική πρόταση θα είναι η επιτυχούσα του σχετικού διαγωνισμού. Η έδρα εργασίας θα είναι τα Σκόπια.

Ο εμπειρογνώμονας θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της υπηρεσίας του και επιπλέον 80 ευρώ/ημέρα ως έξοδα διαμονής (εργάσιμες και μη). Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ασφάλειας, μετακόμισης, φοίτησης παιδιών σε σχολεία κλπ.

Η υπηρεσία που θα αποδεσμεύει τον υπάλληλο θα λάβει το 6% του μισθού του υπαλλήλου, ως αποζημίωση για την παραχώρησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 10η Μαρτίου 2017 (τηλ 2310 486942).