Ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας [κείμενο απόφασης]