Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), έναν (1) ερευνητή (κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής) στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έναντι μηνιαίων μικτών αποδοχών 1.300 ευρώ και προβλεπόμενη έναρξη την 1η Μαρτίου 2017. Η απασχόληση θα είναι αρχικής διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασής της για ακόμη 18 μήνες, υπό την προϋπόθεση της θετικής αξιολόγησης του έργου του ερευνητή.

Πέραν της πραγματοποίησης πρωτότυπης έρευνας, μεταξύ των υποχρεώσεων του ερευνητή συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση ανά έτος μιάς ημερίδας και η δημοσίευση ενός κειμένου εργασίας (working paper) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα για λογαριασμό του ΚΔΕΟΔ (συνολικά, 2 ημερίδες και 2 working papers για τα 2 έτη).

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

 • πτυχίο Τμήματος Νομικής ημεδαπού ή αλλοδαπού ΑΕΙ
 • συναφής με το αντικείμενο της θέσης μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ημεδαπό ή αλλοδαπό ΑΕΙ
 • άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών, με υποχρεωτική την αγγλική και ως δεύτερη τη γαλλική ή γερμανική
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ.

Προσόντα τα οποία μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση είναι:

 • συναφής ερευνητική εμπειρία σε ελληνικό ή διεθνή οργανισμό
 • συναφής διδακτική εμπειρία σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • αίτηση υποψηφιότητας
 • λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας
 • οι υποψήφιοι καλούνται να υποδείξουν 2 προσωπικότητες με ενασχόληση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, από τους οποίους το ΚΔΕΟΔ θα μπορούσε να ζητήσει πληροφορίες και συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι την 03.02.2017, υπόψη κας Ε. Μπεχλιβανίδου (τηλ. 2310 486935).