ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΤΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2016) [Απόφαση και Κείμενο της προκήρυξης]