Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)» που χρηματοδοτείται από το Ε,Π. Τεχνικής Βοήθειας, προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) ερευνητή στη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στη Θεσσαλονίκη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για 20 ώρες την εβδομάδα, διάρκειας ενός (1) έτους και με δυνατότητα συνέχισης της μέχρι τη λήξη του έργου (2020).

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

 • να έχουν πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Νομικής
 • να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακoύ διπλώματος ειδίκευσης Εμπορικού Δικαίου
 • να έχουν αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία στο αντικείμενο των κρατικών ενισχύσεων
 • να κατέχουν άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και πολύ καλή γνώση μίας δεύτερης.
 • να έχουν καλή γνώση Η/Υ.

Καθήκοντα

 • Γνωμοδοτήσεις επί εγγράφων ερωτημάτων δημόσιων αρχών για μέτρα κρατικών ενισχύσεων
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις / Τηλεδιασκέψεις
 • Παρατηρήσεις σε υπό διαβούλευση νομοθετικά κείμενα
 • Λειτουργία Help Desk επί προφορικών ερωτημάτων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων
 • Ηλεκτρονικό διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter – 6 δελτία ανά έτος)

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Αντίγραφα πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας
  5, Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη
  τεκμηρίωση της εμπειρίας του και στη διαμόρφωση της άποψης για την
  καταλληλότητά του

Όσων υποψηφίων τα προσόντα κρίνονται περισσότερο συναφή με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως (9.00-15.00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά μέχρι την 16 Μαΐου 2016 στην παρακάτω διεύθυνση:

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Ικάρων 1 – 55102, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μ. Παπανικολάου (2310-486901).