Πρόθεση ανάθεσης του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας δέκα (10) τόνων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [κείμενο απόφασης]