Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό 2/2015 για την ανάθεση τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
του έτους 2014 σε ορκωτούς λογιστές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (2/2015) [Κείμενο της προκήρυξης]