Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2015) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (1/2015) [Κείμενο της προκήρυξης]