Σεμινάριο εμπειρογνωμόνων από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «How can EU Member States combat hate crime effectively? Encouraging reporting & improving recording» το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 2014 από το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με τον FRA (Fundamental Rights Agency) θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Απριλίου 2014 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ στη Θεσσαλονίκη.