Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (3/2014) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΔΕΟΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (3/2014) [Κείμενο της προκήρυξης]