Ανάθεση παροχής υπηρεσίας ανάκτησης δεδομένων στον mail & file server του ΚΔΕΟΔ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [κείμενο απόφασης]