Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 3.iv. του άρθρου 4 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών αναφέρεται στη δέσμευση του προσωρινού αναδόχου να προσκομίσει προς της υπογραφής της σύμβασης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 6 της πρόσκλησης και όχι του άρθρου 5, όπως αναγράφηκε εκ παραδρομής.