Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό (2/2012) για την σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Απόφαση και κείμενο της προκήρυξης]