Πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό 1/2011 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων του ΚΔΕΟΔ για το 2012 με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]