Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δικτυακών προϊόντων της εταιρίας Cisco που χρησιμοποιεί το ΚΔΕΟΔ για το έτος 2010

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ [κείμενο απόφασης]