Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ΄ αριθμ. 1/2010 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:
«Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) – 2010Α»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]