Πρόθεση ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων καθαριότητας του ΚΔΕΟΔ για το έτος 2010

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ [κείμενο απόφασης]