Πρόθεση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας προς το ΚΔΕΟΔ για το έτος 2010

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [κείμενο απόφασης]