Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια Κινητών Αρχειοθηκών Βιβλιοθήκης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]