Διευκρινίσεις για τον ΠΙΝΑΚΑ Β
ΠΑΡΤΙΔΑ 2: EKTYΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (CPV 30197630-1)
Α/Α 3:
Aναφορικά με το υπό προμήθεια είδος με τον τίτλο «Φωτογραφικό χαρτί», διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία μας δεν επιθυμεί τελικά την προμήθειά του. Κατά συνέπεια οι υποβάλλοντες προσφορά δεν πρέπει να συμπληρώσουν την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο είδος. Εάν δε συμπληρωθεί κατά λάθος, δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την οικονομική αξιολόγηση.