Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών υπ αρ. 4/2009 για την σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου με τιτλο:
«Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου,
γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ»

Κείμενο Διευκρινίσεων