Πρόλογος: E. Κουτούπα-Ρεγκάκου / Ε. Ζερβέας
Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 978-960-15-2223-4