Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Υπ. Αριθμ. 3/2009 για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Σύμβαση συντήρησης βάσεων δεδομένων για νομοθεσία και νομολογία κρατικών ενισχύσεων & Microsoft SQL Server 200x»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]