Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται για τακτική συνεργασία με νομικούς επιστήμονες σε θέματα:

– Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ιδίως θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Κρατικών Ενισχύσεων, Δικαίου Ανταγωνισμού)
– Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου (ιδίως θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων)
– Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου (ιδίως θέματα ΠΟΕ)

για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που του ανατίθενται. Η μορφή της απασχόλησης θα λαμβάνει αρχικά τη μορφή της συμβάσεως έργου. Τόπος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να είναι κατά περίπτωση η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να έχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής
  • να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή και διδακτορικό δίπλωμα
  • να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και επαρκώς μία δεύτερη
  • να έχουν καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: [email protected] μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2008.