Αθήνα, 5-6 Μαρτίου 2003

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εξειδικευμένο σεμινάριο κρατικών ενισχύσεων για την ενημέρωση των φορέων που χορηγούν ενισχύσεις (Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές, Περιφέρειες, καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις) σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί το κοινοτικό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και για να τους επισημάνει τις βασικές τους υποχρεώσεις έναντι της Επιτροπής Ε.Κ., όταν χορηγούν ενισχύσεις.

Το σεμινάριο χαιρέτησε ο Γενικός Διευθυντής κ. Σιδηρόπουλος, ο οποίος τόνισε το ρόλο των κρατικών ενισχύσεων για την εθνική οικονομία. Εισηγητές ήταν ο κ. Γ. Πανδρεμένος εκ μέρους της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου, τα στελέχη της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) του ΚΔΕΟΔ, κ.κ. Ε. Μουαμελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου και Αικ. Σγουρίδου, η Σύμβουλος της ΜοΚΕ κ. Α. Μουστάκα και το στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) του ΚΔΕΟΔ κ. Ε. Αδαμαντίδου.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν, αφενός, τις βασικές αρχές που διέπουν το μηχανισμό των κρατικών ενισχύσεων: τόσο ουσίας (έννοια και αρχή του ασυμβίβαστου των κρατικών ενισχύσεων) όσο και διαδικασίας (διαδικαστικός Κανονισμός 659/1999 σχετικά με τη διαδικασία που επιβάλλεται να τηρηθεί για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων). Αφετέρου, αναλύθηκαν ειδικότερα θέματα για συγκεκριμένες κατηγορίες ενισχύσεων: ο Κανονισμός 69/2001 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και οι απαλλακτικοί Κανονισμοί 68/2001, 70/2001 και 2204/2002 σχετικά με τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, για τις ΜΜΕ και για την απασχόληση αντιστοίχως. Τέλος, παρουσιάσθηκαν διεξοδικά οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, οι οποίες προσεγγίσθηκαν σφαιρικά, τόσο υπό το πρίσμα των κρατικών ενισχύσεων όσο και από την άποψη της ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν κάθε εισήγηση συνέβαλαν στη διευκρίνιση λεπτών και πρακτικών ζητημάτων που απασχολούσαν τους εθνικούς φορείς. Υπογραμμίστηκε δε η συνεργασία που μπορούν να έχουν οι φορείς αυτοί με το Υπουργείο και τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ, που λειτουργεί ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργείου, σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη, προκειμένου να τηρήσουν τις νόμιμες διαδικασίες και να εφαρμόσουν τους κοινοτικούς κανόνες συμβατότητας για την έγκριση από την Επιτροπή των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούν.