ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

11 Φεβρουαρίου 2004

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

18.00

Προσφώνηση
Π. Νάσκου-Περράκη

Πρόεδρος: Ε. Αλεξανδρίδου

18.15

Οι κοινοτικές εξελίξεις στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών, ιδίως με την εισαγωγή νέων υπερεθνικών εταιρικών μορφών
Ε. Τζίβα

18.30

Εταιρίες έντασης γνώσης (spin off) και κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού
Δ. Αναγνωστοπούλου

18.45

Κανονισμός 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 ΣυνθΕΚ
Ι. Λεμπέση-Ανδρέου

19.00

Οι κοινοτικές εξελίξεις στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
Ρ. Γιοβαννόπουλος

19.15

Διάλειμμα-καφές

19.30

Νεότερες εξελίξεις στο κοινοτικό τραπεζικό δίκαιο
Ν. Ελευθεριάδης

19.45

Το κοινοτικό κεκτημένο στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Α. Παπαδοπούλου

20.00

Νεότερες εξελίξεις στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης
Ε. Μουαμελετζή

20.15

Συζήτηση