ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

23 Μαρτίου 2005

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

17.30

Προβλήματα εφαρμογής του δικαίου του περιβάλλοντος:
αρμοδιότητα, έλεγχος, κυρώσεις.
Καλλία- Αντωνίου Αγγελική, Δρ.Ν., Δικηγόρος

18.00

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στο
κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων
Παναγόπουλος Σπύρος, Δικηγόρος, Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων-ΚΔΕΟΔ

18.30

Η περιβαλλοντική πτυχή της κοινής αγροτικής πολιτικής
Κάζης Λάμπρος, Δρ.Ν., Δικηγόρος

19.30

Σχέση κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού και Περιβάλλον:
Η περίπτωση των συμφωνιών με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (άρθρο 81 ΣΕΚ)
Πετράκη Μάρθα, ΜΔΕ ΑΠΘ