ΔΗΜOΣΙΕΣ ΣΥΜΒAΣΕΙΣ
Νεότερες εξελίξεις

13 Ιουνίου 2005

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Πρόεδρος: Χρ. Γεραρής

Εισηγήσεις:

18.00

Νέες κοινοτικές οδηγίες - περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης
Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου

18.20

Έλεγχος δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Γ. Κούρτης

Παρεμβάσεις:

18.45

Η ρύθμιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στον Ν. 3263/04
Κ. Γιαννακόπουλος

19.00

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων στις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών
Κ. Γώγος

19.15

MME και Κοινοτικό Δίκαιο
Χ. Συνοδινός

19.30

Διαφοροποίηση κριτηρίων συμμετοχής από κριτήρια ανάθεσης
Έ. Αδαμαντίδου

19.45

Συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτών: νεότερες εξελίξεις σε Ε.Ε. και Ελλάδα
Σπ. Παναγόπουλος

20.00

Συζήτηση