Νομοθεσία Δημοσίων ΣυμβάσεωνΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ 92/50/ΕΟΚ

για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ

για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/37/ΕΟΚ

για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων

ΟΔΗΓΙΑ 93/38/ΕΟΚ

σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών

ΟΔΗΓΙΑ 97/52/ΕΚ

για την τροποποίηση των οδηγιών 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/37/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων αντιστοίχως

ΟΔΗΓΙΑ 98/4/ΕΚ

για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών

ΟΔΗΓΙΑ 89/665/ΕΟΚ

για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων

ΟΔΗΓΙΑ 92/13/ΕΟΚ

για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών

ΟΔΗΓΙΑ 2001/78/ΕΚ

για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων


ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Π.Δ. 370/1995

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΟΚ της 14.06.93 (Ε.Ε. L 199, της 09.08.93, σελ. 1) περί συντονισμού των διαδικασιών για την σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών (ΦΕΚ Α' 199/1995)

Π.Δ. 346/1998

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 92/50/ΕΟΚ της 18.07.92 (ΦΕΚ Α' 230/1998)

Π.Δ. 18/2000

Τροποποίηση του π.δ. 346/98 (ΦΕΚ Α'  230/1998) «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997. (ΦΕΚ Α'  15/2000)

Π.Δ. 334/2000

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (ΦΕΚ Α’ 279/2000). Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος τα π.δ. 23/1993 (ΦΕΚ Α’ 8/1993) και 85/1994 (ΦΕΚ Α’ 52/1994) καταργούνται.

Π.Δ. 57/2000

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14 Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. (ΦΕΚ Α'  45/2000)

Ν. 2522/1997

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ  (ΦΕΚ Α’ 178/1997)

Ν. 2854/2000

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 243/2000)

Π.Δ. 105/2000

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997, και τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος  370/1995 (ΦΕΚ Α’ 100/2000)


ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

&

(ελληνικό κείμενο σε αρχείο pdf του Acrobat Reader)

Οι δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατευθύνσεις και προβληματισμοί για το μέλλον

COM (96) 583 τελικό, 27.11.96

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM (98) 143 τελικό, 11.03.98

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι συμβάσεις παραχώρησης στο κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, 12.04.2000

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΩΝ

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων» που υποβλήθηκε από την Επιτροπή

COM(2000)275/τελικό/2, Βρυξέλλες 30.08.2000

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας και των μεταφορών» που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

COM(2000)276/τελικό/2, Βρυξέλλες 31.08.2000

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περιληπτική αναφορά στους λόγους που οδήγησαν την Επιτροπή στην απλοποίηση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων.  Η απλοποίηση των σχετικών οδηγιών επιχειρείται με την αναμόρφωση του κειμένου τους σε ένα κείμενο ξεκάθαρο και ευκολότερα αντιληπτό.  Η επικαιροποίηση και ευελιξία των οδηγιών σκοπεί στην προσαρμογή  των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων στις ανάγκες της σύγχρονης διοίκησης και της νέας οικονομίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων COM(2001)398, 11.07.01

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων και τις δυνατότητες ένταξης κοινωνικών πτυχών στις συμβάσεις αυτές COM(2001)566, 15.10.01

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις

 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/voc/com449el.pdf

 

Παράρτημα Ι

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/voc/annex1el.pdf

 

Παράρτημα ΙΙ

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/publproc/voc/annex2_5el.pdf


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

http://europa.eu.int

η βασική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://europa.eu.int/eur-lex

πλήρης κοινοτική νομοθεσία και νομολογία

http://simap.eu.int

ειδικό σύστημα πληροφοριών για τις δημόσιες συμβάσεις

http://ted.eur-op.eu.int

ανεύρεση προκηρύξεων στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

http://simap.eu.int/

EL/notification/forms/help/helpcpvnuts_EL.htm

ανεύρεση της ορθής Κοινής Ονοματολογίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary, CPV)

http://www.eipa-nl.com/public/topics/procurement/procure.htm

αναφορές στις δημόσιες συμβάσεις από το European Institute of Public Administration

 

 

http://simap.eu.int/EL/pub/src/welcome.htm

 Πίνακας αντιστοίχισης CPV κοινής ονοματολογίας για τις δημόσιες συμβάσεις προς Πίνακα Κοινής ονοματολογίας ταξινόμησης

 

2, Rue Mercier                                                 

L-2985  LUXEMBOURG

Tel.: 00352-29291

Fax: 00352-2929-44619

00352-2929-44623

00352-2929-42670

00352-490003

Table of correspondence between the category/CPC and CPV/version of 98

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ.