Λοιπά Προγράμματα


2001


Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Αντικείμενο: Επιχειρησιακό Σχέδιο
Τίτλος: "Επιχειρησιακό Σχέδιο για την χρηματοδότηση της Αρχής Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"


2000


Αντικείμενο: Μελέτη
Τίτλος: "Μεταφορά και εφαρμογή στην Ελλάδα της Οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας"
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Περιβάλλοντος

 
Αντικείμενο: Μελέτη
Τίτλος: "Εφαρμογή στην Ελλάδα του Κανονισμού 939/97με αναλυτικούς κανόνες για την εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου υπ΄αριθ. 338/97 για την προστασία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας".
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Περιβάλλοντος

 
Αντικείμενο: Μελέτες
Τίτλος:
  1. "Μελέτη οικονομικού και νομικού πλαισίου Εταιρειών Τεχνολογικής Βάσης"
  2. "Μελέτη οικονομικού και νομικού πλαισίου για τη λειτουργία επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων"
Διάρκεια: 1 έτος
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ


1999


Πρόγραμμα: ΕΠΕΑΕΚ
Αντικείμενο: Μελέτη
Τίτλος: "Τάσεις διεθνοποίησης της πανεπιστημιακής και περιπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές"
Διάρκεια: 2 έτη (1998-1999)
Φορείς εκτέλεσης: Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο) - ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας


1998


Αντικείμενο: Mελέτη
Τίτλος: "Η εφαρμογή των Οδηγιών 90/219/ΕΟΚ για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών και 90/220/ΕΟΚ για την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, στην Ελληνική έννομη τάξη"
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Περιβάλλοντος

 
Αντικείμενο: Mελέτη
Τίτλος: "Η εφαρμογή στην Ελλάδα της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον".
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Περιβάλλοντος


1997


Αντικείμενο: Μελέτη
Τίτλος: "Διαφήμιση για πιστώσεις απευθυνόμενη σε νέους καταναλωτές"
Φορείς εκτέλεσης: Centre de Droit de la Consommation (Βέλγιο) (συντονιστής) - ΚΔΕΟΔ (εταίρος)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή


Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι