Προγράμματα τεχνικής βοήθειας


Το ΚΔΕΟΔ λαμβάνει μέρος σε προγράμματα τεχνικής βοήθειας, τα οποία προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την υποστήριξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε απευθείας από την Επιτροπή (π.χ. πρόγραμμα PHARE) είτε να εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του γραφείου ΤΑΙΕΧ της Επιτροπής (Technical Assistance Information Exchange Office). Κύριο αντικείμενο της τεχνικής βοήθειας είναι η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα του ευρύτερου κοινοτικού κεκτημένου, ενώ αποδέκτες της βοήθειας είναι συνήθως δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, δικαστές, δικηγόροι και μεταφραστές νομικών κειμένων προερχόμενοι αποκλειστικά από τις υπό ένταξη χώρες.

Πρόγραμμα: CARDS Technical Assistance - FYROM 117499/D/SV/MK
Τίτλος: "Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων"
Διάρκεια: 18 μήνες (2004-2005)
Συμμετέχοντες φορείς: ICON GmbH, SVASTA Consult, EIPA Luxemburg, ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - γραφείο Europeaid (χρηματοδότηση CARDS)
Πρόγραμμα: CARDS Technical Assistance - FYROM
Τίτλος: "Τεχνική βοήθεια στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης - Διοίκηση της δικαιοσύνης"
Διάρκεια: 2004-2005
Συμμετέχοντες φορείς: Intracom S.A., GNOMON Informatics S.A, CIEEL
Χρηματοδότηση: European Commission - Europeaid office

Πρόγραμμα: CARDS Technical Assistance - Romania 113658/D/SV/RO
Τίτλος: "Βελτίωση των ανταγωνιστικών και διαφανών διαδικασιών εργασίας στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων;"
Διάρκεια: 6 μήνες (2003)
Συμμετέχοντες φορείς: ICON-Institut (Γερμανία) - EIPA (Ολλανδία) - SVASTA Consult (Ρουμανία) - ΚΔΕΟΔ /ΜΟΠΑΔΙΣ (Ελλάδα)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γραφείο Europeaid (χρηματοδότηση CARDS)

Πρόγραμμα: PHARE Technical Assistance - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 113658/D/SV/RO
Τίτλος: "Βελτίωση των ανταγωνιστικών και διαφανών διαδικασιών εργασίας κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων"
Διάρκεια: 6 μήνες (2003)
Συμμετέχοντες φορείς: ICON GmbH, SVASTA Consult, EIPA Luxemburg
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης
Πρόγραμμα: PHARE Technical Assistance - ΤΣΕΧΙΑ
Τίτλος: "Ενίσχυση των θεσμικών και διοικητικών δομών για την ενσωμάτωση στο Κοινοτικό Κεκτημένο - Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας"
Διάρκεια: 2000
Συμμετέχοντες φορείς: ELPA ( European Law & Policy Advisory group) Consortium
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

 
Πρόγραμμα: PHARE Technical Assistance - ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Τίτλος: "Συμβουλευτική αρωγή στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με έμφαση στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της διαδικασίας προσχώρησης"
Διάρκεια: 2000 - 2001
Συμμετέχοντες φορείς: ELPA ( European Law & Policy Advisory group) Consortium
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ ΔιεύρυνσηςΠρόγραμμα: Technical Assistance
Τίτλος: Επιμόρφωση Δικαστών Βουλγαρίας , Κύπρου και Ρουμανίας
Αντικείμενο: 5 Σεμινάρια σε Ρουμάνους, Βουλγάρους και Κυπρίους Δικαστές
  • "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου από τα δικαστήρια, γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και ο ρόλος των Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των εθνικών δικαστηρίων" (24-26.5.1999)
  • "Ειδικά θέματα κοινοτικού δικαίου και ειδικές αναφορές στην εφαρμογή τους από εθνικούς δικαστές" (28-30.6.1999)
  • "Η εφαρμογή των Συμβάσεων των Βρυξελλών και του Λουγκάνο από τον εθνικό δικαστή και οι όροι επίδοσης δικογράφων στο εξωτερικό" (17-18.9. 1999)
  • "Η συνθήκη της Ρώμης για τις συμβατικές ενοχές και οι σχετικές Συνθήκες της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο" (15-16.10.1999)
  • "Ανθρώπινα δικαιώματα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης δικαιωμάτων του ανθρώπου" (12-13.11.1999)
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX)Πρόγραμμα: Technical Assistance
Τίτλος: Διμερής Τεχνική Βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης και τις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
Αντικείμενο: Σεμινάριο
  • "Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Κεντρική και Νοτιοανατολική Διάσταση" (8-12.3.1998)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - ΥΠΕΞ ( Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας)
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα: Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου
Τίτλος: "Μελέτες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού νομικού περιοδικού με σκοπό: τη συνεργασία μεταξύ των δύο ερευνητικών ινστιτούτων, την επεξεργασία της νομοθεσίας επενδύσεων και τη μεταφορά εμπειρίας σε ευρωπαϊκά ζητήματα για την προετοιμασία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση"
Αντικείμενο: Μελέτες
Προκήρυξη προγράμματος: 1995
Διάρκεια: Τριετής (1996 - 1998)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) (Διακρατική Συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου)
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης - ΓΓΕΤ

 
Πρόγραμμα: Technical Assistance
Τίτλος: Διμερής Τεχνική Βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης και τις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε Δημοσιογράφους χωρών ΚΑΕ
  • "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης" 23.9-1.10.1995
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος (ΥΠΕΞ)
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής ΕνημέρωσηςΠρόγραμμα: Technical Assistance
Τίτλος: Διμερής Τεχνική Βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης και τις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε στελέχη Υπουργείων και διπλωμάτες χωρών ΚΑΕ
  • "Ειδικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης" (27.6-8.7.1994)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος (ΥΠΕΞ) - European Institute of Public Administration (EIPA)
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςΠρόγραμμα: Technical Assistance
Τίτλος: Διμερής Τεχνική Βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης και τις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε στελέχη υπουργείων και διπλωμάτες χωρών ΚΑΕ
  • Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και Ευρωπαϊκή Κοινότητα (29.11-17.12.1993)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος (ΥΠΕΞ) - European Institute of Public Administration (EIPA)
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - European Institute of Public Administration (EIPA)Πρόγραμμα: Technical Assistance
Τίτλος: Διμερής Τεχνική Βοήθεια προς τις χώρες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης και τις Δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε στελέχη Υπουργείων και διπλωμάτες χωρών ΚΑΕ
  • "Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Βαλκάνια μετά την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (10-16.7.1992)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος (ΥΠΕΞ)
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι