26.11.2019 Αριθμός 3/2019 Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου. Συνοπτικός διαγωνισμός

 

Διακήρυξη Συμφωνίας Πλαίσιο (3/2019) [Κείμενο της προκήρυξης]
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΥΔ]
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς]
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης]


Επιστροφή
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 10 Αυγούστου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι