Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Νέες Παραλαβές: Ιανουάριος - Μάϊος 2015
Γενικά, δημοσιονομικά και θεσμικά θέματα Επιστροφή
 • Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ: Ειδική έκθεση αριθ. 16/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα των κεφαλαίων της ΕΕ: Πανοραμική επισκόπηση των κινδύνων που επαπειλούν τη δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: η φωνή του πολίτη στην ΕΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα/ Pascal Fontain
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Πως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση: ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τη Σερβία: Ειδική έκθεση αριθ. 19/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid: Ειδική έκθεση αριθ. 18/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • 12 lecons sur l'Europe/ Pascal Fontain
  Luxembourg: Office des publications de l'U.E., 2015

 • L'aide de préadhésion de l'UE à la Serbie: Rapport spécial no 19/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

 • Comment fonctionne l'Union européen?: Guide des institutions européennes à l'usage des citoyens/ Commission européenne
  Luxembourg: Office des publications de l'U.E., 2015

 • Chiffres cles de l'Europe/ EUROSTAT
  Luxembourg: Office des publications de l'U.E., 2015

 • L'efficacité des financements mixtes combinant des subventions octroyées au titre des facilités d'investissement régionales et des prêts accordés par des institutions financières en vue de soutenir les politiques extérieures de l'UE: Rapport spécial no 16/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

 • Optimiser l’utilisation des fonds de l’UE: Analyse panoramique des risques pesant sur la gestion financière du budget de l’UE/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

 • Le Parlement européen: La voix des citoyens dans l’Union européenne: petit guide du Parlement européen/ Commission européenne
  Luxembourg: Office des publications de l’U.E., 2015

 • Les systèmes d’évaluation et de suivi axé sur les résultats d’EuropeAid: Rapport spécial n° 18/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Τελωνειακή ένωση και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Επιστροφή


Γεωργία Επιστροφή
 • Agriculture, forestry and fishery statistics/ EUROSTAT
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Αλιεία Επιστροφή


Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική Επιστροφή
 • Employment and Social Developments in Europe 2014/ European Commission
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

 • Quality of life in urban and rural Europe: 3rd EQLS policy brief/ European Commission
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Επιστροφή


Πολιτική των μεταφορών Επιστροφή
 • Χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ αερολιμενικές υποδομές: Περιορισμένη η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών Ειδική έκθεση αριθ. 21/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Infrastructures aéroportuaires financées par l’UE: Des investissements peu rentables Rapport spécial n° 21/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Πολιτική ανταγωνισμού Επιστροφή
 • Υπήρξε αποτελεσματική η στήριξη προς τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ σχετικά με τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου; Ειδική έκθεση αριθ. 20/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Le soutien du FEDER aux PME dans le domaine du commerce électronique a-t-il été efficace? Rapport spécial n° 20/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Φορολογία Επιστροφή


Οικονομική και νομισματική πολιτική και ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων Επιστροφή


Εξωτερικές σχέσεις Επιστροφή


Ενέργεια Επιστροφή
 • Energy, transport and environment indicators/ EUROSTAT
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Βιομηχανική πολιτική και εσωτερική αγορά Επιστροφή
 • Είναι ορθή η διαχείριση της στήριξης που παρέχει η ΕΕ για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στα δάση από πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές; Ειδική έκθεση αριθ. 24/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Το Μυστικό της Επιτυχίας 2014-2015: ψηφιακοί Πρωταγωνιστές της Ευρώπης/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • L’aide à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies et les catastrophes naturelles est-ellebien gérée? Rapport spécial n° 24/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

 • Le secret de la réussite 2014-2015 : Les emblèmes numériques européens/ Commission européenne
  Luxembourg: Office des publications de l'U.E., 2015

Περιφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών οργάνων Επιστροφή
 • Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: Συγκράτηση των δαπανών για τις χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης Ειδική έκθεση αριθ. 22/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Maîtriser le coût des subventions de l’UE allouées à des projets de développement rural pour respecter le principe d’économie: Rapport spécial n° 22/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Περιβάλλον, καταναλωτές και προστασία της υγείας Επιστροφή
 • Access to healthcare in times of crisis/ European Commission
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Έρευνα, πληροφόρηση, εκπαίδευση, επιμόρφωση Επιστροφή
 • Επιχειρηματική εκπαίδευση: Οδηγός για εκπαιδευτές/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη!/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • Celebrating ECTS and Diploma Supplement Label Holders 2009-2013/ European Commission
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

 • À la découverte de l'Europe!/ Commission européenne
  Luxembourg: Office des publications de l’U.E., 2015

 • Éducation à l'esprit d'entreprise: Guide des formateurs/ Commission européenne
  Luxembourg: Office des publications de l’U.E., 2015

 • Report to the European Commission on new modes of learning and teaching in higher education/ European Commission
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Δίκαιο των επιχειρήσεων Επιστροφή


Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιστροφή
 • Μπορεί η πρωτοβουλία για τα κέντρα αριστείας της ΕΕ να συμβάλει αποτελεσματικά στην άμβλυνση των προερχόμενων από χώρες εκτός της ΕΕ χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων; Ειδική έκθεση αριθ. 17/2014/ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
  Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων της Ε.Ε., 2015

 • L'initiative relative aux centres d’excellence CBRN de l’UE peut-elle contribuer efficacement à l'atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires provenant de l’extérieur de l’UE? Rapport spécial n° 17/2014/ Cour des comptes européenne
  Luxembourg: Publications Office of the E.U., 2015

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Επιστροφή


Ευρώπη των πολιτών Επιστροφή

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι