Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο


EUROPA

 • Ο εξυπηρετητής EUROPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία πληροφόρησης για τις κυριότερες πoλιτικές και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Έvωσης και παρέχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες όλων των Οργάνων της Ε.Ε.

  http://europa.eu/

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • EUR-LEX:
  είναι η πύλη εισόδου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παρέχει πρόσβαση στους παρακάτω τομείς:
  • Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.,
  • Συνθήκες,
  • Νομοθεσία,
  • Νομοθεσία υπό προπαρασκευή,
  • Νομολογία,
  • Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις,
  • Έγγραφα δημοσίου ενδιαφέροντος.

  http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

 • OEIL:
  το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  Βάση δεδομένων όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τη νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται για μια συγκεκριμένη πράξη από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

 • CURIA:
  Η βάση Curia επιτρέπει την πρόσβαση στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

 • RAPID:
  Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει όλα τα δελτία τύπου της Επιτροπής και άλλων θεσμικών οργάνων
  http://europa.eu/rapid/search.htm

 • ECLAS:
  Είναι ο κατάλογος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Περιλαμβάνει περισσότερες από 200.000 βιβλιογραφικές αναγραφές σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης
  http://ec.europa.eu/eclas/F

 • SCAD-Plus:
  Είναι μία πηγή πληροφοριών για τις πολιτικές και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε.
  http://europa.eu/scadplus/query_en.html

 • EU Whoiswho,
  Είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος των στελεχών και των υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ
  http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?

 • TED:
  Είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος S της Επίσημης Εφημερίδας των Ε.Κ. στην οποία δημοσιεύονται οι προκηρύξεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις.
  http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

 • CORDIS:
  Η βάση Cordis παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  http://cordis.europa.eu/home_en.html

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι