Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
  Το ΚΕΤ
  Η συλλογή του ΚΕΤ
Κατάλογος/ΟPAC 
Κατάλογος περιοδικών ευρωπαϊκών εκδόσεων 
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
  Πρακτικές Πληροφορίες
  Νέες Παραλαβές
  Πηγές Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
  Η Ευρώπη στο Διαδίκτυο
  Επικοινωνήστε μαζί μας


Κατάλογος Περιοδικών Ευρωπαϊκών Εκδόσεων

Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται αλφαβητικά οι σημαντικότερες περιοδικές εκδόσεις που λαμβάνει το ΚΕΤ ανά Θεσμικό Όργανο

ΓΕΝΙΚΑ


Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el
1981-
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de
1952-
Journal officiel des Communautes europeennes
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr
1958-
Officiel Journal of the European Union
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=en
1978-


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Annuaire interinstitutionnel 1994
Bulletin des Communautes europeennes (αντικαταστάθηκε από το Bulletin de l' Union europeenne) 1974-1994
Bulletin de l' Union europeenne 1994-2005
Common agricultural policy (The) : synthese 1998-
Competition policy newsletter
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/
1994-2008
Cordis focus
http://cordis.europa.eu/news/research-eu/focus-newsletter_en.html
1994-2006
Corps diplomatique accredite aupres des Communautes europeennes 1978-2008
Courier (Le)
1980-
Courier (The)
1980-
Economie europeenne : serie Α 1979-2001
Economie europeenne : serie Β 1979-2001
Egalite des chances pour les femmes et les hommes dans l'Union europeenne: rapport annuel
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
equality_between_men_and_women/index_fr.htm
1996-2000
Emploi en Europe (L') 1989-2003
Energy in Europe 1993-2000
Equal opportunities for women and men in the European Union : annual report
1996-2000
Euro abstracts
http://cordis.europa.eu/euroabstracts/en/home.html
1978-2007
Euro-barometre
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm
1978-2007
Euro-info : το δελτίο για την πολιτική της επιχείρησης 1998-2001
Euro-info : le bulletin de la politique d' enterprise 1994-1997
Europe sans frontier(L') 1995-2000
Europe sociale 1983-
European economy
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/index_en.htm
1978-1995
Femmes d' Europe (et supplements) 1977-1992
Gender equality magazine 2000-2001
Infeuro 1997-2002
Info-C 1993
Inforegio + Inforegio news
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/archiv_en.htm
1995-
Innovation and technology transfer
http://cordis.europa.eu/itt/itt-en/home.html
1989-2004
INSAR : Information summary on archives 1996-2005
Magazine education, formation et jeunesse en Europe (Le) 1994-2005
Marches agricoles 1981-2001
Mediateur europeen (Le)
1995-
MISSOC protection sociale 1994-2004
MISSOC social protection 1994-2004
Missoc-info 1999-2001
Nouvelless universitaires europeennes = European university news 1982-1999
Organigramme de la Commission des Commuanutes europeennes 1978-1994
Panorama de l' industrie communautaire (et supplement) 1989-1997
Panorama of EU industry(and supplement) 1989-1997
Rapport financier 1988-
Rapport general sur l' activite des Communautes europeennes
https://europa.eu/european-union/documents-publications/reports-booklets/general-report_fr
1967-2010
Rapport sur la politique de concurrence
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/
1971-2008
Rapport sur la situation de l' Agriculture dans la Communaute 1975-2002
RTD magazine + RTD info
http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/en/special-fp6/
1994-2007
SCAD-Bulletin 1978-1999
Sigma : la bulletin de la statistique europeenne
http://www.youscribe.com/catalogue/livres/ressources-professionnelles/analyses-et-etudes-sectorielles/sigma-le-bulletin-de-la-statistique-europeenne-statistiques-sur-1264846
1991-2010
Single market news
http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm
1996-
Terminologie et traduction 1985-2002
Γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
1980-2008
Γράμμα στις γυναίκες τις Ευρώπης 1995-2000
Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αντικαταστάθηκε από το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ενωσης) 1980-1993
Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/archives/bulletin/el/welcome.htm
1994-2004
Δημοσιονομική έκθεση 1988-
Διοργανικός κατάλογος
http://publications.europa.eu/whoswho/index_el.htm
1994-2006
Έκθεση επί της κοινωνικής εξελίξεως 1980-1989
Έκθεση επί της πολιτικής του ανταγωνισμού
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/
1981-2008
Ευρώπη χωρίς σύνορα 1995-2000
Ισες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ε.Ε. : ετήσια έκθεση 1996-2000
Κατάσταση της γεωργίας στην Κοινότητα (Η) 1981-
Κοινωνική Ευρώπη 1979-1995


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - http://www.consilium.europa.eu/el/home/


Apercu des activites du Conseil 1973-1996
Association CEE-Chypre, CEE-Malte, CEE-Turquie : recueil de textes 1985-1990
Association des pays et territoires d' outre-mer : departements d' outre-mer : recueil de textes 1984-2000
Conventions ACP-CE de LOME : recueil de textes 1992-2000
Cooperation CEE-Algerie, CEE-Egypte, CEE-Israel, CEE-Jordanie, CEE-Liban, CEE-Maroc, CEE-Syrie, CEE-Tunisie, CEE-Yougoslavie : recueil de textes 1985-1988
Rapport annuel du Conseil des Ministres ACP-CEE 1976-1999
Επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου 1973-1996
Συλλογή κειμένων του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ 1982-1999
Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ της ΛΟΜΕ : συλλογή κειμένων 1992-2000
Σύνδεση ΕΟΚ-Κύπρου, ΕΟΚ-Μάλτας, ΕΟΚ-Τουρκίας : συλλογή κειμένων 1985-1990
Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών : Υπερπόντια Διαμερίσματα : συλλογή κειμένων 1984-1989
Συνεργασία ΕΟΚ-Αλγερίας, ΕΟΚ-Αιγύπτου, ΕΟΚ-Ισραήλ, ΕΟΚ-Ιορδανίας, ΕΟΚ-Λιβάνου, ΕΟΚ-Μαρόκου, ΕΟΚ-Συρίας, ΕΟΚ-Τυνησίας, ΕΟΚ-Γιουγκοσλαβίας : συλλογή κειμένων 1985-1988


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ - http://curia.europa.eu/


Rapport annuel : apercu des travaux de la Cour de justice et du Tribunal de premiere instance des Communautes europeennes
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11035/
1978-1999
Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice de la Communaute europeenne
http://curia.europa.eu/en/content/juris/
1954-2010
Reports of cases before the Court of Justice of the European Communities
http://curia.europa.eu/en/content/juris/
1954-2002
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz
http://curia.europa.eu/en/content/juris/
1954-2003
Εκθεση πεπραγμένων : σύνοψη των εργασιών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11035/
1983-(ελ)-2000
Νομική βιβλιογραφία για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 1985-2005
Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://bookshop.europa.eu/el/--pbQDAD1103B/
1954-2010


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - http://www.europarl.europa.eu/


Debats du Parlement europeen : Journal officiel des Communautes europeennes 1980-2008
Κατάλογος των Βουλευτών του Προεδρείου, του Κοινοβουλίου, των πολιτικών ομάδων, των επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών 1979-
Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1980-1996


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - http://www.eib.org


BEI-Informations
http://www.eib.org/publications/general/dynamic.asp?cat=196
1977-1997
ΕΤΕ-Πληροφορίες 1981-1997
Cahiers BEI - EIB Papers
1986-1998 (ελ)
Ετήσια έκθεση 1981-1991
Rapport annuel
1974-1998


ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΚΕ) -
       http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home


Βulletin du Comite economique et social 1978-1994
Bulletin of economic and social Committee 1979-1984
Δελτίο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1981-1994
Annual report 1981-1983
Rapport annuel 1978-1998
Ετήσια έκθεση 1981-1998


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - http://www.ecb.int/


Μηνιαίο δελτίο 2000-2007


ΕΥΡΩΠΑΪΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ - http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces


Ετήσια έκθεση
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces
1995-
Rapport annuel
http://www.ombudsman.europa.eu/fr/activities/annualreports.faces
1995-


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -
       http://osha.europa.eu/el/front-page


Rapport annuel 1997-2006
Annual report 1997-2006


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - http://www.eea.europa.eu/


Annual report 1998-2003
Rapport annuel 1996-2004
Air quality : annual topic
http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c11=5&b_start=0&c13=Air+quality+%3A+annual+topic+
1998-2000
Land cover : annual topic
http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c11=5&b_start=0&c13=Land+cover+%3A+annual+topic+
1997-2000
Marine and Coastal Environment : annual topic
http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c11=5&b_start=0&c13=Marine+and+Coastal+Environment+%3A+annual+topic+
1999-2000
Nature Conservation : annual topic
http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c11=5&b_start=0&c13=Nature+Conservation+%3A+annual+topic+
1997-1999
Waste : annual topic
http://www.eea.europa.eu/publications#c14=&c12=&c7=en&c11=5&b_start=0&c13=Waste+%3A+annual+topic+
1998-2000


Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 11 Σεπτεμβρίου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι